(852) 8108-7898                    contact@vingtsuntong.com

〔訪客留言版〕

總教練 :

《葉問宗師》再傳弟子

葉正宗師親傳弟子

葉準宗師親傳弟子

詠春派國術總會董事

詠春派國術總會  (註冊認可高級詠春拳術教練)

詠春體育會董事  (2005 ~ 2009)

詠春體育會      (註冊認可高級詠春拳術教練)

詠春葉正體育會董事

詠春葉正體育會  (註冊認可高級詠春拳術教練)

佛山葉問堂 - 榮譽會員

                                       馮永才師傅

高級教練 :
馮震師傅(馮耀震) 譚桂芬師傅
羅顯明師傅 馮耀婷師傅
教練 :
林景祥 陳頑
黃毅坤 李彤
梁志強  
助理教練 :
陳英傑 黃偉權
吳家樂 陳子寧
譚志華  
 

Copyright 2004 © Luk Yeung Wing Chun Kung Fu

返回頁頂